James Durrans Group
熔炼炉部件OfenteileFurnace parts

Know-How seit 1863

James Durrans Group


Know-how since 1863

You are here:

熔炼炉部件

适用于各种类型的热处理熔炼炉的石墨加工部件

  •   加热器
  •   连接器
  •   电源导入件
  •   平炉口部件


同时我们提供:

  •  板材
  •   船型件
  •  个体支撑件
  •  托盘


根据用途可以选择不同等级的石墨。在熔炼炉发生故障时我们能够保证快速提供部件,使生产恢复运转。