James Durrans Group
增碳剂AufkohlungsmittelRecarburisers

Know-How seit 1863

James Durrans Group


Know-how since 1863

You are here:

增碳剂

增碳剂的作用是调整液态中所需的碳含量。有各种各样的原料,不同的颗粒形状,颗粒大小等。下表现为最常见碳源的典型分析结果。

 

 

化学成分(标准值

化学成分(标准值)

增碳剂材料 含碳量 灰分含量 挥发物含量 水分
低硫含量 LS            
高纯度,合成石墨 99,00% 0,015% 0,003% 0,10% 0,10% 0,01%
合成石墨 99,00% 0,040% 0,010% 0,50% 0,20% 0,30%
低硫石油焦 99,55% 0,100% 0,07% 0,05% 0,20% 0,20%
石墨化石油焦 98,90% 0,070% 0,040% 0,50% 0,40% 0,20%
天然石墨 87,30% 0,100% 0,020% 11,00% 1,00% 0,70%
乙炔焦炭颗粒 99,25% 0,030% 0,030% 0,10% 0,40% 0,25%
低硫颗粒 98,10% 0,080% 0,050% 0,50% 1,30% 0,10%
中等硫含量 MS            
电煅烧无烟煤 95,57% 0,250% 0,400% 4,00% 0,23% 0,20%
碳球团 98,80% 0,700% 0,500% 0,10% 1,00% 0,10%
高硫含量 HS            
高硫石油焦 99,30% 1,200% 1,000% 0,20% 0,30% 0,20%
高氮石油焦 98,90% 1,100% 1,750% 0,40% 0,50% 0,20%
冶金焦            
冶金焦 85,20% 1,000% 1,500% 13,00% 1,50% 0,30%

溶解度

碳的溶解度取决于饱和程度、温度和时间的相互作用。此外,炉内搅拌、熔体含渣量、铁合金含硫量、增碳剂含硫量以及碳结构对溶解度也有影响。

 

 

增碳剂的硫含量

对于增碳剂来说,特别注意硫含量是很重要的。其基本规律是,硫含量越低,原料成本越高。人们经常观察到,在钢铁熔体中硫含量过低是有针对性的,这并没有为相关合金的生产提供有形的附加值。

在理想的条件下,除溶解度外,还应根据实际应用情况调整再增碳剂的含硫量。

下图表显示基本的<0,05% S, 0,15% S<0,5%S的增碳剂对基铁进行硫化。很明显,像Procarb LS这样的增碳剂,其S <0,15%,即处于中间价格区间的产品,比Premco SG, 0,05% S这样的碳再增碳剂性价比更高。

  容量kg 含量% 总体硫占比% 硫容量kg
GJS与硫含量 <的增碳剂 – 例如        
废钢 5000 50,00% 0,010% 0,50
回(炉)料 3500 35,00% 0,008% 0,28
生铁 1100 11,00% 0,010% 0,11
硅铁和其他合金 250 2,50% 0,000% 0,00
增碳剂 150 1,50% 0,050% 0,08
总和 10000 100% 0,0097% 0,97
GJS与硫含量 <0,15%S – i.e. Procarb LS        
废钢 5000 50,00% 0,010% 0,50
回(炉)料 3500 35,00% 0,008% 0,28
生铁 1100 11,00% 0,010% 0,11
硅铁和其他合金 250 2,50% 0,000% 0,00
增碳剂 150 1,50% 0,150% 0,23
总和 10000 100% 0,0112% 1,12
GJS与硫含量 <0,5%S – i.e. Procarb 99        
废钢 5000 50,00% 0,010% 0,50
回(炉)料 3500 35,00% 0,008% 0,28
生铁 1100 11,00% 0,010% 0,11
硅铁和其他合金 250 2,50% 0,000% 0,00
增碳剂 150 1,50% 0,500% 0,75
总和 10000 100% 0,0164% 1,64

包装

材料应以标准的、方便的袋子包装。通常的包装尺寸是:

•12,5公斤的袋子
•25
公斤袋
•500
公斤大袋子
•1000
公斤的大袋子